Publications

  1. [SECON’18] Lei Jiao, Lingjun Pu, Lin Wang, Xiaojun Lin, Jun Li, "Multiple Granularity Online Control of Cloudlet Networks for Edge Computing", In Proceedings of IEEE SECON, Hong Kong, China, Jun, 2018.
  2. [INFOCOM’18] Lin Wang, Lei Jiao, Ting He, Jun Li, Max Mühlhäuser, "Service Entity Placement for Social Virtual Reality Applications in Edge Computing", In Proceedings of IEEE INFOCOM, Honolulu, HI, Apr, 2018.